Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Informacja o elektronicznej skrzynce podawczej Komendy Głównej Straży Granicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Głównej Straży Granicznej

U W A G A:

W celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Straży Granicznej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z późn. zm.)

1. Udostępniony adres elektronicznej skrzynki podawczej

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Adresat:  KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ

Skrytka: /KGSG/SkrytkaESP lub /KGSG/skrytka

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

3. Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych tworzonych na podstawie wzorów umieszczonych w centralnym repozytorium lub repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ust. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 
• organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy;
• przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

4. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny.

Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

5. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru może zostać zapisane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

6. Inne wymagania określonych przepisami prawa dotyczących doręczania dokumentów elektronicznych

 Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:

Format danych*

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structuresd Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structuresd Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

*) powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP.

Metryczka

Data publikacji 06.12.2011
Data modyfikacji 10.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szczotka
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Szczotka
do góry