Dostęp do informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011121198/U/D20011198Lj.pdf

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej (w załączeniu):

Komendant Główny Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Adres e-mail: boi.kg@strazgraniczna.pl

Dziennikarzom, agencjom prasowym, radiowym lub telewizyjnym informację publiczną udostępnia Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Rzecznik Prasowy

+48 (22) 500 54 85

+48 665 998 820

Adres e-mail: rzecznik.kg@strazgraniczna.pl

Zainteresowany ma prawo do uzyskania każdej informacji o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. Zainteresowanemu przysługuje także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta przygotowywana jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej poprzez techniczne przekształcenie informacji, obejmujące zmianę formy, a nie treści, np. przeniesienie na inny nośnik, kopiowanie i skanowanie dokumentów, sporządzanie zestawień, spisanie przebiegu posiedzenia zarejestrowanego magnetofonem lub innymi środkami technicznym. Informacja taka udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji.

Tryb i sposób udostępnienia informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioskującemu, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarga do Sądu Administracyjnego. W przypadku, gdy odmowa nastąpiła ze względu na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnicę skarbową lub tajemnicę statystyczną, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udzielenie takiej informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny za wyjątkiem przypadków, gdy jej przygotowanie spowoduje dla Straży Granicznej dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. W takim przypadku Komendant Główny Straży Granicznej zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych.

Udostępnienie informacji w BIP wyłącza możliwość udostępnienia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej informacji publicznej na wniosek w zakresie, w jakim ta informacja została udostępniona w BIP. Straż Graniczna nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych oraz informacji publicznych udostępnianych na zasadach i w trybie określonym w innych ustawach.

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
http://strazgraniczna.pl/pl/odo/dane-osobowe-przetwarza-5/7262,Dane-osobowe-przetwarzane-w-celu-realizacji-wniosku-o-udostepnienie-informacji-p.html
 
http://strazgraniczna.pl/pl/odo

Metryczka

Data publikacji 07.06.2011
Data modyfikacji 01.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Lipski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Szczotka BOI KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Śnieć
do góry