Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Komendzie Głównej Straży Granicznej r. zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.)

W 2022 r. Komendant Główny Straży Granicznej rozpatrzył 1 (jedną) petycję w przedmiocie odbudowy zniszczonej infrastruktury drogowej w związku z budową zapory na granicy z Białorusią.

Informacje, dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonej do Komendanta Głównego Straży Granicznej, znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, w zakładce Petycje 2022.

 

Lp. Skan petycji Data złożenia Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana* Przebieg postępowania
(zasięgane opinie, przewidywany termin
oraz sposób załatwienia petycji)
1.  Petycja

15.04.2022 r.

(przekazana przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne)

Petycja wniesiona przez grupę mieszkańców wsi Wojnówka,
bez wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych.

1. 25.04.2022 r. – wystąpiono o stanowisko do Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG – odp. z dn. 26.04.2022 r.;
2. 29.04.2022 r. – wystąpiono o stanowisko do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – odp. z dn. 6.05.2022 r.;
3. 18.05.2022 r. – udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję wskazując jakie w Straży Granicznej zostały podjęte działania w przedmiocie petycji.

Uwzględniając, że formacja nie jest podmiotem zobowiązanym do odbudowy wspomnianej w petycji infrastruktury drogowej oraz do określenia i wypłaty ewentualnych zadośćuczynień/odszkodowań, postulaty zawarte w wystąpieniu mieszkańców wsi Wojnówka nie mogły zostać, w ramach właściwości Straży Granicznej rozpatrzone pozytywnie.

Metryczka

Data publikacji 23.05.2023
Data modyfikacji 23.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sikorska Biuro Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Monika Sikorska
do góry