Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Komendzie Głównej Straży Granicznej r. zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.)

W 2021 r. Komendant Główny Straży Granicznej rozpatrzył 2 (dwie) petycje, których przedmiotem były postulaty dotyczące:

  1. Przeprowadzenia badań satysfakcji pracowników i funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej;
  2. Zmiany przepisów art. 31 ust. 1b ustawy z dnia 12 października 2021 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1486 z późn. zm.), w myśl którego Kandydat do służby w Straży Granicznej może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat (…).

Informacje, dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonych do Komendanta Głównego Straży Granicznej, znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, w zakładce Petycje 2021.

Lp. Skan petycji Data złożenia Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana* Przebieg postępowania
(zasięgane opinie, przewidywany termin
oraz sposób załatwienia petycji)
1.  Petycja

11.05.2021 r.

(przekazana z MSWiA)

Petycja złożona
bez wyrażenia przez autora zgody na ujawnienie danych osobowych.

1. W dn. 20.05.2021 r. - przesłano do kierowników komórek organizacyjnych KGSG zapytania w przedmiocie petycji.
2. W dn. 1.06.2021 r. - przesłano do kierowników jednostek organizacyjnych SG i komórek organizacyjnych KGSG, a także do Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka Równego Traktowania i Etyki Zawodowej zapytania w przedmiocie petycji. 
3. W dn. 2.06.2021 r. - przesłano do Audytora Wewnętrznego - Kierownika Audytu Wewnętrznego KGSG zapytanie w przedmiocie petycji. 
4. W dn. 10.06.2021 r. - przesłano do ośrodka szkolenia SG zapytanie w przedmiocie petycji. 
5. W dn. 19.07.2021 r. - przedstawiono Komendantowi Głównemu Straży Granicznej propozycję rozwiązań w przedmiocie petycji.
6. W dn. 21.07.2021 r. - przesłano informację do COS SG w przedmiocie petycji.
7. W dn. 30.07.2021 r. - udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję wskazując jakie w Straży Granicznej zostały podjęte działania w przedmiocie petycji.

2. Petycja 19.10.2021 r.
(e-mail)
Petycja złożona
bez wyrażenia przez autora zgody na ujawnienie danych osobowych.

1) W dn. 19.10.2021 r. – przekazana do procedowania w Biurze Kontroli KGSG;
2) 19.10.2021 r. – wystąpiono o stanowisko do Biura Kadr i Szkolenia KGSG – odp. w dn. 2.11.2021 r.
3) 4.11.2021 r. – wystąpiono o stanowisko do Biura Prawnego KGSG – odp. w dn. 5.11.2021 r.
4) 16.11.2021 r. - udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję wskazując jakie w Straży Granicznej zostały podjęte działania w przedmiocie petycji.

Metryczka

Data publikacji 19.04.2022
Data modyfikacji 23.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dyrektor BK KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Mazurek
do góry